Newsy compliance

24.6.2015

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Szef UOKiK Adam Jasser informuje, iż rząd jeszcze w tej kadencji chce uchwalić projekt wzmacniający ochronę klientów instytucji finansowych. Umożliwi to skuteczniejszą interwencję Urzędu ws. niedozwolonych zapisów, np. w umowach kredytowych. Projekt przewiduje zmiany odnośnie ochrony konsumentów przed stosowaniem tzw. klauzul abuzywnych, czyli takich, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. Problem klauzul niedozwolonych stał się ostatnio głośny m.in. w związku z umowami kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich i sprzedażą tzw. polisolokat.

Źródło: Rząd jeszcze w tej kadencji chce uchwalić projekt o ochronie klientów instytucji finansowych, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rzad-jeszcze-w-tej-kadencji-chce-uchwalic-projekt-o-ochronie-klientow-instytucji-finansowych


Nowe zasady kontroli koncentracji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 18 stycznia 2015 r., usprawniła procedury kontroli koncentracji. Pierwszym widocznym efektem znowelizowanej ustawy jest szybsze wydawanie decyzji w sprawach kontroli koncentracji. Średni czas trwania postępowań dotyczących fuzji i przejęć w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowej ustawy wyniósł 28 dni. Dla porównania średni okres wydawania decyzji w 2014 roku to 58 dni.

Źródło: Szybsze decyzje - nowe zasady kontroli koncentracji, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11593&news_page=3


Ryzyko nadużyć zależne od branży

Według raportu międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE) nadużycia występują w zależności od branż, których dotykają. Raport odnotowuje, że najwięcej ilościowo przypadków spośród przekazanych do ACFE, zanotowano w sektorze bankowym oraz sektorze usług finansowych (18%).  Kolejnymi ilościowo wyraźnie reprezentowanymi sektorami były sektory: Publiczny (10%), Produkcyjny (8,5%), Medyczny (7,3%), Usług (5,6%), Ubezpieczeń (4,5%). Natomiast największe wartości median strat odnotowane zostały w sektorach: Wydobywczym (USD 900K), Deweloperów (USD 555K); Energetycznym (USD 450K), Sprzedaży Hurtowej (USD 375K), Technologicznym (USD 250K) i Produkcyjnym (USD 250K). Wymienione sektory są podatne na większe wartości strat wynikających z nadużyć z powodu prowadzonej działalności przetargowej o dużej skali.

Źródło: Branże obarczone największym ryzykiem nadużyć, http://forensic-blog.deloitte.pl/branze-obarczone-najwiekszym-ryzykiem-naduzyc/


Projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe - zmiana zasad zarządzania ryzykiem finansowym

Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych regulacji jest częściowe wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (dyrektywa CRD IV) i rozporządzenia CRR, które zawiera skierowane do banków i firm inwestycyjnych przepisy regulujące wymogi ostrożnościowe przede wszystkim w zakresie funduszy własnych, płynności i sprawozdawczości. Nowe przepisy mają wzmocnić strukturę organizacyjną instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz wprowadzić nowe zasady zarządzania ryzykiem przez organy nimi zarządzające.

Źródło: Nowe zasady mają ułatwić zarządzanie ryzykiem finansowym, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowe-zasady-maja-ulatwic-zarzadzanie-ryzykiem-finansowym


Nowa ustawa wprowadzi instytucję rzecznika finansowego

Sejm zajmie się nowelą Prawa bankowego wprowadzającą do polskiego porządku prawnego instytucję rzecznika finansowego. Nowela ma również kompleksowo uregulować procedurę rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów podmiotów działających na rynku finansowym. Obecnie w systemie prawa polskiego nie istnieje precyzyjna regulacja kwestii składania i przebiegu procedur reklamacyjnych. Ogranicza to osobom poszkodowanym możliwość dochodzenia swych praw. O przestrzeganie praw osób, które korzystają z usług finansowych, dbać ma rzecznik finansowy. Będzie stanowić szczególnego rodzaju instancję odwoławczą w trybie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Projekt przewiduje ponadto obowiązek udzielenia klientowi przez instytucje finansowe pełnej informacji o postępowaniu reklamacyjnym oraz wprowadzenie procedur rozpatrywania reklamacji. Rzecznik Finansowy miałby służyć pomocą klientom instytucji finansowych, m.in. banków, SKOK-ów czy towarzystw ubezpieczeniowych.

Źródło: Nowa ustawa wprowadzi instytucję rzecznika finansowego, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowa-ustawa-wprowadzi-instytucje-rzecznika-finansowego