David Wolfmeyer

Rozprawa doktorska David Wolfmeyera

David Wolfmeyer skupił się w swojej rozprawie doktorskiej na analizie narodowych oraz międzynarodowych ram prawnych dla zarządzania odpowiedzialnością w biznesie (Corporate Social Responsibility). Obecnie istniejące uregulowania zostały poddane próbie oraz planowane projekty regulacji na poziomie Unii Europejskiej zostały poddane krytycznej analizie.​