Cross Cultural Compliance

ccc_neu[dropcap]P[/dropcap]rzedmiotem projektu jest badanie granic mających wpływ na efektywność działań Systemów Compliance. Rozumowanie leżące u podłoża Cross Cultural Compliance (CCC) przekracza istniejące granice między dyscyplinami naukowymi i definiuje nowe w trojaki sposób: compliance management jako interdyscyplinarna koncepcja na stylu struktur państwowych i gospodarki: compliance management jako zmiana paradygmatów w relacji między „regulującymi” a „regulowanymi” oraz między kręgami kulturowymi: cross cultural compliance jako instancja dokonująca pośrednicząca między uniwersalnymi standardami a kulturalnymi różnicami. Projekt realizowany jest w ramach Centrum B/Orders in Motion na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Stałym partnerem w projekcie Cross Cultural Compliance jest German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) działające przy Uniwersytecie Thammasat w Bangkoku. Jedną z najważniejszych imprez planowanych w ramach projektu jest międzynarodowa konferencja w sprawie obowiązujących w świecie standardów compliance, odbywająca się na początku 2015 roku.

Systemy Zarządzania Compliance (Compliance Management Systems, CMS) przyczyniły się w ostatnich latach do poprawy integralności przedsiębiorstw i wzmocnienia gospodarki. Zaczynając jako systemy powstające w reakcji na przypadki korupcji w przedsiębiorstwach, idea CMS rozwinęła się ku obszernej koncepcji systemów opartych na określonych wartościach, pozwalających przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed ryzykiem o charakterze compliance, tworzących trwałą kulturę compliance i umożliwiających przedsiębiorstwu wygenerowanie wartości dodanej. Koncepcja ta przełamuje przyjęte dotąd granice w trzech wymiarach:


1. Przekroczenie granicy między dyscyplinami

Wyłącznie pełne uwzględnienie w konkretnym CMS wszystkich relewantnych dyscyplin, co wiąże się z innowacyjnym przekroczeniem funkcjonujących dotąd podziałów na dyscypliny naukowe, pozwala na wprowadzenie najbardziej wszechstronnego standardu compliance w przedsiębiorstwie. W procesie tym należy uwzględnić wszelkie relewantne dyscypliny, zwłaszcza nauki prawne, ekonomikę przedsiębiorstw, socjologię i lingwistykę.


2. Przekroczenie granic między państwem a gospodarką i nowe ich zdefiniowanie

Ta granica w perspektywie przebiega między państwową władzą ustawodawczą a przedsiębiorstwem jako adresatem danej normy. W ramach badań compliance powstają innowacyjne koncepcje oparte na wspólnych elementach obu spojrzeń, dążące do zapewnienia efektywnej implementacji norm i wartości w przedsiębiorstwach poprzez świadome odwołanie do określonych struktur, działań i metod optymalizacji. Compliance prowadzi tym samym do zaniku postrzeganych jako fundamentalne różnic w perspektywie podmiotów regulujących i regulowanych, definiując je na nowo.


3. Przekroczenie granic socjologiczno-kulturowych w globalnej gospodarce

Przedsiębiorstwa działające globalnie stoją przed wyzwaniem jednolitej implementacji w ramach swoich struktur ogólnie obowiązujących standardów compliance, aby móc zapewnić wypracowany centralnie wysoki poziom compliance na całym świecie. Napotykają przy tym często na bariery społeczne, kulturowe i komunikacyjne poważnie utrudniające tę implementację. W ramach Cross Cultural Compliance (CCC) bada się dwie granice, ich zanikanie i przesuwanie: na niwie mikro – granicy między kulturą pochodzenia a obowiązującą w spółce, na poziomie makro – między ambicją międzynarodowej społeczności, aby zrealizować wprowadzenie uniwersalnych zespołów zasad z jednej strony a, z drugiej, różnicą między teorią normowania a realami stosowania norm w danych państwach.

Przedmiotem projektu jest zbadanie zwłaszcza trzeciej z wymienionych granic znajdujących się obecnie w ciągłym ruchu i nie objętych jeszcze szczegółowymi badaniami naukowymi.