CIK

Tytuł projektu: „Compliance und Integrität Kompetenzpaket“ (akronim: CIK)

Czas trwania projektu: 01.01.2019-31.12.2021 (36 miesięcy)

Proponowany plan projektu jednocześnie uwzględnia kilka celów opisanych w przetargu, w tym w szczególności promowanie integralności i uczciwości w praktykach biznesowych oraz ich realizacja za pomocą Deliverables. Najpierw zostanie opracowany nowy podstawowy model systemów zarządzania zgodnością (podstawowy model CMS), który połączy w sobie już istniejące podejścia i wymagania. Ten model będzie się odnosić także do dalej prowadzących wytycznych. W tym celu odbędzie się ewaluacja, jak i uzupełnienie, wybranych istniejących wytycznych DICO pod względem naukowym i na podstawie zastosowania profesjonalnej metodologii. Wypracowanie dalszych wytycznych ma na celu utworzenia konkretnej pomocy w pracy Compliance Oficera. Warsztaty ekspertów służą krytycznej analizie metod i modeli oraz gwarancji praktycznej przydatności. Ponadto mają także służyć zwiększeniu legitymizacji wytycznych i podstawowego modelu CMS. Celem webinarów jest przekazanie wyników zainteresowanym osobom, przy jednoczesnym promowaniu uczciwości biznesowej i kultury compliance. Działania upowszechniające mają na celu podniesienie poziomu świadomości o compliance na rynku i promowanie idei compliance. Ma to także służyć stworzeniu możliwości wymiany między przedstawicielami nauki, gospodarki i administracji. Wszystkie przedstawione tutaj środki są poddawane procesom jakości i mają na celu uzyskania długotrwałych efektów.

Przedłożony projekt dąży do wielu różnych celów, które są dopasowane do wspomnianej problematyki. Poniżej zostaną wymienione główne cele, które będą realizowane za pomocą konkretnych środków opisanych w dalszym planie projektu:

  • Pomoc dla użytkowników: Tworzenie naukowo potwierdzonych i praktycznie ukierunkowanych wytycznych i modeli ma doprowadzić do przejrzystości i integralności w praktykach biznesowych. Przy wypracowaniu pomocy dla użytkowników szczegółowo uwzględnione zostaną dwa podstawowe cele cząstkowe:
    • Z jednej strony wypracowanie podstawowego modelu CMS ma doprowadzić do przejrzystości w takich kwestiach jak aktualnych rozwiązań CMS i ich pozycja. Równocześnie ma wyjaśnić zasady funkcjonowania takiego CMS, który zostanie uznany przez wymiar sprawiedliwości i administrację w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności. Do wypracowania takiego modelu podstawę do porównania i analizy stanowią istniejące standardy (przede wszystkim ISO 19600 i IDW PS 980), orzecznictwo i powszechna praktyka. Z jednej strony przy projekcie zostaną uwzględnione praktyczne podejścia, z drugiej strony ma być także naukowo ugruntowany i potwierdzony, jak i spełniać wszystkie wymienione wymagania.
    • Z drugiej strony projekt będzie polegać na wypracowaniu wytycznych dotyczących praktycznych metod i obszarów ryzyka, które pogłębiają te standardy i stanowią konkretne wskazówki przy realizacji. Powinny one również znacząco przyczynić się do praktycznego wdrożenia systemu compliance, a tym samym przyczynić się do standaryzacji istniejących modeli. Również pod tym względem należy brać jako podstawę informacje naukowe, ale skoncentrować należy się na praktycznej przydatności takich wytycznych.
  • szkolenia na najwyższym poziomie: Üpoprzez wykorzystanie metod nauczania online (webinary) wyniki odnośnie do norm i wytycznych mają zostać bezpłatnie udostępnione szerszej publiczności, aby w ten sposób rozpowszechnić znajomość standardów, modeli i wytycznych. Powinno to również znacząco przyczynić się do wzmocnienia uczciwości praktyk biznesowych.
  • warsztaty eksperckie: regularne spotkania ekspertów compliance, przy czym zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych dziedzin, takich jak gospodarki, nauki, organizacji i administracji. Celem warsztatów to zachęcenie do produktywnego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami i jednocześnie wyniki tych warsztatów zostaną odpowiednio brane pod uwagę przy dalszej pracy nad projektem. Jednym z wyznaczonych celów jest trwała współpraca pomiędzy różnymi ekspertami ds. compliance.
  • wspieranie dialogu: Poprzez dalsze publikacje w czasopismach i uczestnictwo w konferencjach ma zostać stworzona platforma dialogu dla przedstawicieli gospodarki, nauki i administracji. Chodzi przede wszystkim o długotrwałą współpracę nad nowymi i skierowanymi na przyszłość podejściach ze wszystkimi interesariuszami i także o krytyczne spojrzenie na istniejące modele i wytyczne. Temu celowi mają również służyć warsztaty eksperckie, które zostaną poświęcone konkretnym tematom projektu.

Ogólna koncepcja opiera się na czterech głównych podejściach metodologicznych: charakteryzuje się innowacją opartą na metodach badań interdyscyplinarnych i zapewnia wysoką praktyczną skuteczność i jakość. Ogólna koncepcja składa się z kilku skoordynowanych i wzajemnie się uzupełniających środków. Powinno to zapewnić jego koherencję. Opiera się również na w.w. celach strategicznych. Poniższy rysunek ilustruje ogólną koncepcję:

 Abb.1Ilustracja 1: Ogólna koncepcja projektu

Ogólna koncepcja projektu opiera się na przemyślanej i spójnej metodologii, która zakłada, że poszczególne środki są ze sobą powiązane w celu wspólnego wspierania opisanych celów. Część badawcza projektu skupia się na następujących punktach: podstawowy model CMS i wytyczne. Dzięki badaniom dotyczącym odpowiednich zagadnień dotyczących compliance, które będą miały charakter interdyscyplinarny, opracowany zostanie solidny model. W ramach podstawowego modelu CMS odwołujemy się do równie solidnych i bardziej rozwiniętych wytycznych, które pogłębiają konkretne obszary compliance. Praktyczne wykorzystanie i stosowanie podstawowego modelu CMS i wytycznych zostanie zapewnione przez rzetelny wkład gospodarki, gwarantowany przez partnera projektu DICO, a także przez warsztaty eksperckie. W wyniku będą istnieć solidne pod względem naukowym i praktycznie odpowiednie rozwiązania w zakresie compliance, składające się z podstawowego modelu CMS i uzyskanych z niego wytycznych. Te wyniki tzw. praktycznych i interdyscyplinarnych badań zostaną przedstawione szerokiej publiczności poprzez publikacje, inne wydarzenia i webinary w celu zagwarantowania ich zewnętrznej widoczności i ogólnie dla zapewnienia uczciwości i compliance w obrocie handlowym.

Metodyczną kolejność prac projektowych wyjaśnia następująca ilustracja. Należy podkreślić, że ta kolejność prac będzie powtarzana w ramach różnych elementów projektu (na przykład dla poszczególnych wytycznych).

Abb.2Ilustracja 2: Metodyczna kolejność projektu